درباره

صافکاری عبدالله یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.