درباره

فتوکپی یک خدمات کامپیوتری واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.