درباره

دره یردرسی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.