درباره

الکتریکی قدیمی یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.