درباره

پاسکال کامپیوتر یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.