درباره

شهر کتاب یک کتاب فروشی و فروشگاه لوازم تحریر واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.