درباره

نانوایی یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله طالقانی است.