درباره

ساندویچی تاملی یک ساندویچی و جگرکی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.