درباره

خدمات کامپیوتری و اینترنتی کریمی یک خدمات کامپیوتری واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.