درباره

لبنیاتی و میوه فروشی یک لبنیات فروشی و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.