درباره

دره یدی پونزادره سی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.