درباره

روستای شمی کندی یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.