درباره

مسجد جامع یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.