درباره

روستای آغچه مشهد یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.