درباره

شهر جوراب بهمنش یک لباس زیر واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.