درباره

نان بربری خیام یک نانوایی بربری واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.