درباره

فروشگاه پلاستیک رضا یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.