درباره

مینی مارکت مرصاد یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.