درباره

نانوایی فرهنگیان یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.