درباره

تنظیم موتور صادق فردی یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.