درباره

جوشکاری صنعتی حسین حاجوی یک جوشکاری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.