درباره

سوپر زیتون یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.