درباره

تاکسی دیدار یک تاکسی تلفنی واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.