درباره

روستای چای تلوار یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.