درباره

چشمه بنوبلاغی یک چشمه واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.