درباره

خیاطی صدف یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.