درباره

تاکسی تلفنی رسا یک تاکسی تلفنی واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.