درباره

شیشه بری احمد یک شیشه بری واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.