درباره

صافکاری و شاسی کشی فرید یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.