درباره

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.