درباره

میدان دفاع مقدس یک میدان واقع در شهر میانه است.