درباره

لباسشویی و اتو کشی مهتاب یک خشکشویی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.