درباره

عکاسی و فیلمبرداری رخ یک عکاسی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.