درباره

اغذیه عمو رحیم یک جگرکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.