درباره

مدرسه شبانه روزی پسرانه دکتر بهشتی یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.