درباره

قصر آرایش داماد سرا یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.