درباره

بانک مسکن شعبه شهید مطهری یک بانک واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.