درباره

تخمه داغ یک تخمه فروشی و سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید فرقانی است.