درباره

ساندویچی عمو تقی یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.