درباره

سوپر مارکت یک سوپر مارکت، میوه فروشی، سبزی فروشی و لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.