درباره

لواش پزی ملکی یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.