درباره

سوپر مارکت خیام یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.