درباره

سرویس بهداشتی بوستان شهبازی یک سرویس بهداشتی واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.