درباره

ماهی پزی سنتی مهدی یک ماهی پزی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی، روبروی شهر بازی ملت است.