درباره

هنرستان فنی شهید غفور رئیسی یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.