درباره

صافکاری اتومبیل استا غلام یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.