درباره

نانوایی یک واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.