درباره

خشکه پزی گلنان 2 یک خشکه پزی واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.