درباره

تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی یک شرکت تعاونی و سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.