درباره

کارخانه نوشین آذر یک کارخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.